NCS: Công bố thông tin bất thường

Công ty Cổ phần Suất Ăn Hàng Không Nội Bài xin công bố thông tin theo quy định.

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: ngày 21/11/2016.

Lý do : Xin ý kiến Đại hội Đồng cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016.

Xin vui lòng xem chi tiết trong link kèm dưới đây !

http://www.noibaicatering.com.vn/content/ncs-cong-bo-thong-tin-bat-thuon...