Nghị quyết: Đại Hội Cổ Đông bất thường lần 2 năm 2017

Nghị quyết: Đại Hội Cổ Đông bất thường lần 2 năm 2017

Công ty xin được Công bố thông tin 24h

Nội dung : Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông bất thường lần 2 năm 2017

Xin vui lòng mở tệp đính kèm bên dưới !

Trân trọng cám ơn !

Ngày số liệu: 
14-11-2017
Phân loại tin: 
Họp đại hội cổ đông
Nguồn tin: 
NCS