Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty cổ Phần Suất ăn Hàng không Nội Bài xin công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về Công bố thông tin trên TTCK gồm:

Nghị Quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Thông báo thay đổi số lượng cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Quý Cổ đông vui lòng mở tệp đình kèm trong công bố này để biết thêm chi tiết.

Trân trọng thông báo./