Thông báo bầu Trưởng Ban Kiểm Soát

Thông báo bầu Trưởng Ban Kiểm Soát

Kính gửi Quý Cổ Đông !

Tài liệu đi kèm gồm :

+ Biên bản họp của Ban kiểm soát

+ Bản cung cấp thông tin cá nhân của Trưởng Ban Kiểm Soát .

Kính gửi Quý Cổ Đông tham khảo trong tệp đính kèm !

Trân Trọng  !

Ngày số liệu: 
08-12-2017
Phân loại tin: 
Tin chung
Nguồn tin: 
NCS