Thông báo hoãn họp ĐHĐCĐ bất thường 2017

Thông báo hoãn họp ĐHĐCĐ bất thường 2017

Kính gửi Quý Cổ đông !

Xin vui lòng mở files đính kèm về việc thông báo hoãn họp ĐHCĐ bất thường năm 2017 !

Ngày số liệu: 
20-10-2017
Phân loại tin: 
Họp đại hội cổ đông
Nguồn tin: 
NCS