Ban lãnh đạo

1) Hội đồng Quản trị:

Chủ tịch Hội đồng quản trị:   Ông Ngô Hồng Minh

 

2) Ban Lãnh đạo công ty :

Tổng Giám Đốc                                  Ông Nguyễn Văn Dũng
Phó Tổng Giám Đốc   Ông Võ Đức Hiếu

 

Phòng Tài Chính–Kế toán               Ông Võ Đức Hiếu
Phòng Hành Chính-Tổng Hợp   Ông Phạm Thị Thúy Quyên
Phòng Sản Xuất   Bà Đặng Thị Tân Hợi
Phòng Phục Vụ Chuyến bay   Ông Nguyễn Hữu Nghĩa
Phòng Điều Hành-Khai Thác   Bà Vũ Hồng Hạnh