Ban lãnh đạo

1) Hội đồng Quản trị:

Chủ tịch Hội đồng quản trị:   Ông Ngô Hồng Minh

 

2) Ban Lãnh đạo công ty :

Tổng Giám Đốc                                  Ông Nguyễn Văn Dũng
Phó Tổng Giám Đốc   Ông Võ Đức Hiếu
Phó Tổng Giám Đốc   Ông Trần Quốc Hùng

 

Phòng Tài Chính – Kế toán               Ông Võ Đức Hiếu
Phòng Nhân Sự – Hành chính   Ông Lương Chí Toàn
Phòng Sản Xuất   Bà Đặng Thị Tân Hợi
Phòng Phục Vụ Chuyến bay   Ông Nguyễn Hữu Nghĩa
Phòng Đảm Bảo Chất Lượng   Bà Vũ Hồng Hạnh
Phòng Mua Hàng và Kho   Bà Nguyễn Quỳnh Hương
Phòng Kế Hoạch - Thị trường   Ông Trần Quốc Hùng
Phòng Trang Thiết Bị – Kỹ thuật   Ông Trần Quang Đoài