Biên bản, Nghị quyết và các tài liệu liên quan của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Biên bản, Nghị quyết và các tài liệu liên quan của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài xin gửi tới Quý cổ đông các tài liệu sau:

- Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

- Các tài liệu liên quan khác (Điều lệ, Quy chế...);

Tài liệu được xem tại đường link: https://drive.google.com/file/d/1X8odThbGaJwvoMLvgybX7Vh2VgTy0mae/view?u...

Trân trọng