Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 27/6/2020, Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (UPCoM : NCS) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhằm tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và biểu quyết thông qua các báo cáo 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Đại hội có sự tham dự của các cổ đông đại diện cho 13.712.945 cổ phần, tương đương 76,4 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đoàn Chủ tịch của Đại hội đồng cổ đông NCS năm 2020

Đại hội đã ghi nhận, đánh giá cao nhiều thành tựu mà NCS đã đạt được trong năm 2019. Doanh thu 652,629 tỷ đồng, tăng 1,2 % so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 43,133 tỷ đồng, vượt 11,9 % kế hoạch. Trong năm 2019, NCS đã phục vụ 43.598 chuyến bay, bằng 98,2% kế hoạch với 8.004.565 suất ăn, bằng 97,2% kế hoạch. Với kết quả đó, Hội đồng quản trị đã báo cáo Đại hội đồng cổ đông phương án chia cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 15% bằng tiền mặt.

Thay mặt Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông Phạm Ngọc Vui báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Từ cuối tháng 1/2020, ngành hàng không Việt Nam chịu ảnh hưởng lớn từ dịch Covid-19 hàng loạt các đường bay quốc tế giảm tần suất và tạm dừng khai thác, các đường bay nội địa của Vietnam Airlines cắt giảm tiêu chuẩn; diễn biến dịch tả lợn châu Phi, cúm gà H5-N1 kéo dài ảnh hưởng đến giá nguyên vật liệu đầu vào. Với nhận định năm 2020 và giai đoạn tiếp theo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, Hội đồng quản trị đã đề xuất đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 với những chỉ tiêu chính: sản lượng chuyến bay 27.019 (chuyến bay), bằng 62% so với 2019, sản lượng suất ăn 3.790.117 (suất ăn), bằng 47% so với 2019, Doanh thu 359,926 tỷ , bằng 55% so với 2019, lợi nhuận trước thuế là -19,945 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị trình Đại hội phê duyệt việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT và chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Phạm Ngọc Vui (đã đến tuổi nghỉ hưu), đồng thời Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (giới thiệu giữ chức Chủ tịch HĐQT) đối với ông Ngô Hồng Minh- người đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (VNA) tại NCS. Ông Ngô Hồng Minh hiện đang đảm nhận chức vụ Trưởng ban Ban Dịch vụ hành khách VNA.

Đại hội đồng cổ đông thường niên cũng thông qua nhiều nội dung quan trọng khác như: 

  • Thông qua Báo cáo hoạt động và công tác giám sát của Hội đồng quản trị;
  • Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
  • Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
  • Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
  • Thông qua việc chi trả lương, thù lao năm 2020 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
  • Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
  • Thông qua việc bổ sung ngành nghề và sửa đổi Điều lệ Công ty;
  • Thông qua chủ trương phê duyệt Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (Đầu tư xây dựng Cơ sở chế biến suất ăn hàng không Nội Bài- giai đoạn 1) đã được kiểm toán và thẩm tra;