Hệ thống quản lý

Để khẳng định giá trị và chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, chúng tôi không ngừng nỗ lực cải tiến, nâng cao hệ thống quản lý chất lượng, đào tạo và phát triển nhân lực, đầu tư vào công nghệ và các trang thiết bị tiên tiến nhất.

Cùng với việc duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn HACCP, HALAL vào hoạt động sản xuất nhằm kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm và dịch vụ, NCS không ngừng cải tiến qui trình điều hành quản lý sản xuất bằng việc ứng dụng phần mềm quản trị hệ thống ERP. Bên cạnh đó, việc ứng dụng phương pháp quản trị chất lượng Lean Six-Sigma, 5S cũng giúp tối ưu hóa các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.