NCS: 18/05, ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2015(Tỷ lệ 24%)

NCS: 18/05, ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2015(Tỷ lệ 24%)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NCS của CTCP Suất ăn Hàng Không Nội Bài như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2016
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2016
3. Lý do và mục đích: 
     * Trả cổ tức còn lại bằng tiền năm 2015:
          - Tỷ lệ thực hiện: 24%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.400 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 24/06/2016
          - Địa điểm thực hiện: 
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (địa chỉ Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần, bắt                  đầu từ ngày 24/06/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.