NCS: Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng(2016)