NCS: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

NCS: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành:Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài

Tên chứng khoánCổ phiếu Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài

Mã chứng khoán:NCS

Mã ISIN:VN000000NCS5

Mệnh giá:10,000 đồng

Sàn giao dịch:UpCOM

Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng:07/06/2016

- Lý do và mục đích: Tổ  chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016
-     Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
-     Thời gian thực hiện: Dự kiến 24/06/2016
-     Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài
(địa chỉ Sân bay Quốc tế  Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội)
-     Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.