Ngày 15/02/2017, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

Ngày 15/02/2017, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

Thông báo 

Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung CTCP Suất ăn Hàng Không Nội Bài(NCS).

Hình thức phát hành: Chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Ngày giao dịch chính thức : Thứ tư , ngày 15/02/2017.

Quý cổ đông xin mở tệp đính kèm để xem chi tiết !

Trận trọng !