Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty xin gửi Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 kèm Công văn giải trình về lợi nhuận sau thuế số 88/CV-NCS.

Trân trọng,