Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài xin gửi tới Quý cổ đông Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Trân trọng