Đính chính thông tin về số lượng cổ phiếu lẻ không phân phối hết của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2016

Đính chính thông tin về số lượng cổ phiếu lẻ không phân phối hết của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2016

Kính gửi Quý cổ đông !

NCS xin CBTT bất thường 24h theo quy định liên quan đến "Đính chính thông tin về số lượng cổ phiếu lẻ không phân phối hết của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2016"

Xin Quý cổ đông xem chi tiết trong file đính kèm !

Trân trọng  !