NCS: Nghị Quyết HĐQT kết thúc đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu 2016

NCS: Nghị Quyết HĐQT kết thúc đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu 2016

Loại : Công Bố Thông Tin - 24H

Công ty Cổ Phần Suất Ăn Hàng Không Nội Bài xin công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về Công bố thông tin trên TTCK gồm:

- Nghị Quyết Hội Đồng Quản trị kết thúc đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2016

- Thông báo thay đổi số lượng cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Xin Quý Cổ đông vui lòng mở tệp đình kèm trong công bố này để biết thêm chi tiết.