NCS: Tạm ứng cổ tức 30% lần 1 năm 2016

NCS: Tạm ứng cổ tức 30% lần 1 năm 2016

Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài xin công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán gồm:

Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2016:

  • Hình thức trả cổ tức: bằng tiền
  • Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (một cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 11/11/2016
  • Ngày thực hiện: ngày 05/12/2016.