NCS: Xin ý kiến cổ đông về việc Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

NCS: Xin ý kiến cổ đông về việc Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016 và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2016, dự báo thị trường trong 03 tháng cuối năm 2016.

HĐQT xin báo cáo Đại hội cổ đông Công ty Cổ Phần Suất ăn hàng không nội bài về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD 2016.

1. Sản lượng suất ăn ước đạt 6,770,325 suất, tăng 4.4 % so với ké hoạch đầu năm.

2. Sản lượng chuyến bay đạt 48,934 suất, tăng 8.5% so với kế hoạch đầu năm.

Tài liệu xin ý kiến cổ đông, xin vui lòng mở tệp đính kèm để xem chi tiết !

Nguồn tin: @NCS