Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài xin gửi Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm v/v thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT.

Trân trọng,