Nghị Quyết ĐH Đồng Cổ đông về việc Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2016

Nghị Quyết ĐH Đồng Cổ đông về việc Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2016

Nội dung chính : Công bố kết quả bỏ phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2016.

Xin Quý cổ đông mở tệp đính kèm trong thông báo này !

Trân trọng !