Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng & Bản cáo bạch

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng & Bản cáo bạch

Công ty cổ phần suất ăn Nội Bài xin công bố thông tin theo quy định của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc chào bán chứng khoán ra công chúng. Tài liệu công bố gồm:

  • Bản thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng .
  • Bản cáo bạch chính thức.