Báo cáo tài chính

Năm tài chính Chủ đề Tình trạng
2019 Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2019 Đã kiểm toán
2019 Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019
2019 Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 Chưa kiểm toán
2018 Báo cáo tài chính năm 2018 (Đã kiểm toán) Đã kiểm toán
2017 Báo cáo tài chính năm 2017 Đã kiểm toán
2016 Báo cáo tài chính năm 2016 Đã kiểm toán
2015 Báo cáo tài chính năm 2015 Đã kiểm toán
2015 Điều chỉnh Báo cáo tài chính 2015 Đã kiểm toán
2014 Báo cáo tài chính năm 2014 Đã kiểm toán
2013 Báo cáo tài chính năm 2013 Đã kiểm toán